//
archives

Laboratorio de Tecnoloxías Apropiadas

Tecnoloxías Abertas, Libres e Independentes
Laboratorio de Tecnoloxías Apropiadas has written 7 posts for ITE'n'Galicia

Condensación por ponte térmica dunha viga

En moitas vivendas, unha deficiente construcción produce condensacións nas paredes laterais e nas fachadas das vivendas. A maior parte delas débense a un mal illamento das vigas do edificio. Estas vigas non están illadas no interior e practicamente nunca se ten a prevención de formar unha cámara. Isto non se fai por ser mais custoso … Seguir lendo

Humidades en terrazas pechadas

Unha das patoloxías mais habituais en edificios son as humidades en terrazas.Estas terrazas foron construídas inicialmente para manterse abertas pero os propietarios decidiron posteriormente pechalas para poder aumentar a superficie de confort durante os meses de inverno. A principal consecuencia é a formación de condensacións no muro exterior e o desconchamento da pintura das paredes. … Seguir lendo

Axudas para realizar a ITE

Existen axudas para realizar a ITE, aínda que dependen de cada concello e varían en función de cada ano. En ITE Galicia mantemos informados ós nosos clientes das axudas ás que poden acceder. Contacte con nós no correo itegalicia@gmail.com ou no teléfono 666 982 467

Canto custa unha ITE ?

O custe da ITE páctase libremente entre o arquitecto e o propietario, propietaria ou comunidade de veciños que contrate ó técnico para realizar a inspección. Convén fuxir de precios excesivamente económicos, xa que éstes adoitan ser profesionais ligados a grandes constructoras que logo obrigan no seu informe a realizar cuantiosas reformas. ITE Galicia dispón de … Seguir lendo

Con quen contactar para realizar a ITE?

A inspección técnica de edificación (ITE) debe ser realizada obligatoriamente por un profesional independente que estea legalmente facultados para levar a cabo esta función, que será normalmente un arquitecto. O propietario ou propietaria deberá encargar a un arquitecto ou arquitecta a expedición do informe de inspección. O propietario ou propietaria deben facilitar ó arquitecto ou … Seguir lendo

Quen ten que pasar a ITE?

A ITE a teñen que pasar e cumprir todos os Propietarios e Propietarias de vivendas, persoas físicas ou xurídicas titulares de calquera tipo de ben inmoble (vivendas, oficinas, industrias,…) Exceptúanse as edificacións declaradas en situación de ruína por resolución firme e as sometidas a expediente contradictorio de ruína. -No caso dunha vivenda illada, o propietario … Seguir lendo

Que é unha ITE ?

A ITE é unha inspección que teñen que pasar tódolos edificios para garantir e demostrar a seguridade da súa construcción. A deben pasar tódolas edificacións con independencia do uso que teñan (residencial, comercial, industrial, oficina,…) , en función do seu ano de construcción ou data da derradeira reforma. A ITE contribúe deste xeito a anticipar … Seguir lendo