//
archives

Informacion sobre as ITE’s

This category contains 5 posts

Axudas para realizar a ITE

Existen axudas para realizar a ITE, aínda que dependen de cada concello e varían en función de cada ano. En ITE Galicia mantemos informados ós nosos clientes das axudas ás que poden acceder. Contacte con nós no correo itegalicia@gmail.com ou no teléfono 666 982 467

Canto custa unha ITE ?

O custe da ITE páctase libremente entre o arquitecto e o propietario, propietaria ou comunidade de veciños que contrate ó técnico para realizar a inspección. Convén fuxir de precios excesivamente económicos, xa que éstes adoitan ser profesionais ligados a grandes constructoras que logo obrigan no seu informe a realizar cuantiosas reformas. ITE Galicia dispón de … Seguir lendo

Con quen contactar para realizar a ITE?

A inspección técnica de edificación (ITE) debe ser realizada obligatoriamente por un profesional independente que estea legalmente facultados para levar a cabo esta función, que será normalmente un arquitecto. O propietario ou propietaria deberá encargar a un arquitecto ou arquitecta a expedición do informe de inspección. O propietario ou propietaria deben facilitar ó arquitecto ou … Seguir lendo

Quen ten que pasar a ITE?

A ITE a teñen que pasar e cumprir todos os Propietarios e Propietarias de vivendas, persoas físicas ou xurídicas titulares de calquera tipo de ben inmoble (vivendas, oficinas, industrias,…) Exceptúanse as edificacións declaradas en situación de ruína por resolución firme e as sometidas a expediente contradictorio de ruína. -No caso dunha vivenda illada, o propietario … Seguir lendo

Que é unha ITE ?

A ITE é unha inspección que teñen que pasar tódolos edificios para garantir e demostrar a seguridade da súa construcción. A deben pasar tódolas edificacións con independencia do uso que teñan (residencial, comercial, industrial, oficina,…) , en función do seu ano de construcción ou data da derradeira reforma. A ITE contribúe deste xeito a anticipar … Seguir lendo